Ingen affaldsafgift ved terrænregulering på nedlukket deponi

Skatterådet har ved et bindende svar af 27. maj 2014 bekræftet, at der ikke skulle betales affaldsafgift for terrænregulering med ren og lettere forurenet jord på en nedlukket deponienhed.

I det konkrete tilfælde bestod et deponeringsanlæg af to enheder. Den ene enhed var blevet lukket ned på grund af ændrede deponeringsregler. Lukningen blev foretaget, inden enheden var opbygget i en form, som opfyldte kravene i den gældende lokalplan. Der var derfor et behov for terrænregulering.

Ejeren af anlægget ønskede, at terrænreguleringen blev foretaget med overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, hvilket kommunen havde meddelt miljøgodkendelse til. Påfyldningen af jord ville blive foretaget således, at jorden ville være adskilt fra den aktive deponeringsenhed på anlægget.

Skatterådet udtalte, at der skal betales afgift af affald, som tilføres et deponeringsanlæg. Afgiften pålægges dog ikke affald, som tilføres med henblik på genanvendelse. Konkret fandt Skatterådet, at deponeringsenheden var nedlukket og tilstrækkeligt adskilt fra den aktive enhed, således at der ikke ville ske sammenblanding af påfyldningsjorden med afgiftspligtigt affald.

Påfyldningsjorden havde derfor karakter af affald til genanvendelse i form af terrænregulering, som var meddelt miljøgodkendelse til. Der skulle således ikke betales affaldsafgift af påfyldningsjorden.

Skatterådets bindende svar af 27. maj 2014 (SKM 2014.435 SR) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.