Indkøbsfællesskab bar risikoen for uklarhed i udbudsmaterialet

Parternes forskellige forståelse af et ord kom derfor ordregiver til skade.

Sagen omhandlede et udbud afholdt af Fællesindkøb Fyn, Fællesudbud Sjælland, Indkøbsfælleskab Nordsjælland og Vestegnens Indkøbsforum (herefter FFSV). Udbuddet angik en rammeaftale om levering af hobby- og beskæftigelsesmateriale. Det første udbud, der blev afholdt, var et offentligt udbud. Der indkom tilbud fra tre tilbudsgivere, men alle tilbuddene blev afvist som ukonditionsmæssige.

Herefter blev der afholdt udbud med forhandling, hvor de samme tre leverandører bød. FFSV afviste to af tilbuddene som ukonditionsmæssige, herunder tilbuddet fra AV Form A/S (herefter AV Form). Begrundelsen herfor var, at der var fejl i AV Forms udfyldelse af to angivne varelinjer. FFSV sidestillede herefter de manglende varelinjer med, at AV Form ikke havde afgivet tilbud på disse varelinjer.

FFSV indgik herefter kontrakt med den tredje tilbudsgiver, hvorefter AV Form klagede til Klagenævnet for Udbud. AV Form gjorde i den forbindelse gældende, at der ikke var fejl i udfyldelsen af de to varelinjer.

Klagenævnet tog klagen til følge og fandt, at den uoverensstemmelse, der var mellem FFSV og AV Form, for så vidt angik udfyldelsen af de to varelinjer, beroede på, at parterne havde en forskellig forståelse af udtrykket ”assorteret”. FFSV’s forståelse af udtrykket fremgik ikke af udbudsmaterialet. FFSV havde i øvrigt ikke godtgjort, at FFSV’s forståelse af udtrykket svarede til forståelsen af ordet i branchen. FFSV’s brug af udtrykket havde derfor været uklar.

Idet det er ordgiveren, der bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet, havde FFSV derfor handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtig. Klagenævnet tog herefter AV Forms påstand til følge.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. marts 2018, AV Form A/S mod Fællesindkøb Fyn, Fællesudbud Sjælland og Vestegnenes Indkøbsforum, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.