Ikke afgørende for lokalplanpligt, om biogasanlæg er fællesanlæg

Om et biogasanlæg betegnes som et gårdbiogasanlæg eller et fællesanlæg, er ikke afgørende for spørgsmålet om lokalplanpligt, fastslår Planklagenævnet i to nye afgørelser.

Hvis et ansøgt projekt er omfattet af planlovens regler om lokalplanpligt, kan landzonetilladelse til projektet først meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort.

Planlovens regler om lokalplanpligt indebærer, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse.

De to afgørelser omhandlede henholdsvis etablering og udvidelse af biogasanlæg. Der var i begge tilfælde givet landzonetilladelse, hvilket jo altså forudsatte, at projekterne ikke var lokalplanpligtige.

I begge sager var det et tema, om biogasanlægget kunne betegnes som et gårdanlæg eller som et fælles biogasanlæg.

Nævnet fastslog i hvert tilfælde, at det afgørende for lokalplanpligten ikke var, om anlægget kunne betegnes som et gårdbiogasanlæg, et fælles biogasanlæg eller som et andet ikke autoritativt defineret begreb. Afgørende var alene, om projektet kunne betegnes som et større bygge- eller anlægsarbejde i henhold til planloven.

Om det nyetablerede biogasanlæg adskilte sig fra landbrugsbyggeri var heller ikke afgørende, ligesom nævnet i den anden sag om udvidelsen ikke tillagde det betydning, at det samlede anlæg lå i tilknytning til eksisterende landbrugsbygninger og i et landskab, hvor der ikke var udpeget særlige landskabsmæssige interesser.

I begge sager fandt nævnet således alene med henvisning til projektets væsentlige visuelle og oplevelsesmæssige betydning for landskabet, at der forelå lokalplanpligt. De to landzonetilladelser blev derfor ophævet.

Sondringen mellem gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg kendes i øvrigt mest fra tilskudslovgivningen på biogasområdet og til dels også fra husdyrlovgivningen. Som Planklagenævnets afgørelser viser, er sondringen som sådan derimod uden betydning på planområdet.

Planklagenævnets afgørelser af 28. juni og 13. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.