Ikke grundlag for genoptagelse af tidligere prisloftudmeldinger

Energiklagenævnet har i tre parallelle sager truffet afgørelse om, at Energitilsynet ikke var forpligtet til at genoptage tidligere prisloftudmeldinger.

Energiklagenævnet har i tre sager den 4. september 2018 stadfæstet Energitilsynets afgørelser om ikke at imødekomme anmodninger om genoptagelse af tidligere prisloftudmeldinger.

Energitilsynet orienterede den 10. februar 2017 affaldsforbrændingsanlæggene og deres varmetagere om, at tilsynet ville igangsætte en undersøgelse af, om der var grundlag for at genoptage tidligere prisloftudmeldinger. Undersøgelsen skyldtes, at tilsynet var blevet opmærksom på, at DONG Energy ikke kun havde anmeldt oplysninger vedrørende den vandbaserede leverance, men også oplysninger vedrørende levering af damp. Tilsynet spurgte derfor alle centrale kraftvarmeværker, om de også havde anmeldt oplysninger vedrørende dampleverancer.

Undersøgelsen viste, at prisloftet for 2015 ville være uændret, hvorimod prisloftet for 2016 ville skulle nedsættes fra 75 kr./GJ til 73 kr./GJ.

Klagerne anmodede på den baggrund om genoptagelse af prisloftudmeldingerne, hvilket blev afvist af Energitilsynet.

Energitilsynet afslog at genoptage sagerne, idet der ikke var tale om en hjemmelsmangel, men en vildfarelse hos virksomhederne om, hvilke oplysninger der skulle indberettes. Dertil kommer, at der er tale om en mindre fejl, idet prisloftet alene vil blive nedsat med 2 kr./GJ.

Energiklagenævnet anfører, at vurderingen af, hvorvidt en sag skal genoptages, beror på en række forhold, herunder:

  • Om der er væsentlige nye oplysninger, som med en vis sandsynlighed ville have ført til et andet resultat.
  • Parternes berettigede forventninger, indrettelseshensyn, økonomiske interesser og indgrebets intensitet.

På baggrund af Energitilsynets begrundelse finder Energiklagenævnet, at tilsynet har foretaget den fornødne afvejning af hensynet til afgørelsens adressat og de modstående hensyn. Energiklagenævnet kan i øvrigt tilslutte sig, at de nye oplysninger ikke giver anledning til en ny realitetsbehandling af prislofterne.

Energiklagenævnets afgørelser af 4. september 2018 kan læses her, her og her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.