Ikke en betingelse for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, at værket ikke er økonomisk veldrevet

Vi har på det seneste bistået et varmeværk i en principiel sag ved Østre Landsret. Det ligger med landsrettens dom nu fast, at det ikke er en betingelse for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, at værket ikke er økonomisk veldrevet.

Det er et almindeligt aftalevilkår på fjernvarmeområdet at en forbruger, der ønsker at ophøre med at aftage varme, skal betale en udtrædelsesgodtgørelse. Udtrædelsesgodtgørelsen svarer til forbrugerens andel af værkets anlægsgæld på udtrædelsestidspunktet og bygger på et princip om, at forbrugeren skal ”rydde økonomisk op efter sig”.

Et vilkår om udtrædelsesgodtgørelse vil normalt være formuleret sådan, at godtgørelsen kun kan opkræves, hvis den ledigblevne kapacitet ikke kan afsættes til anden side. Ankenævnet på Energiområdet har i de senere år opereret med en yderligere uskreven betingelse om, at værket heller ikke må være økonomisk veldrevet. Nævnet vil typisk se på værkets overordnede økonomiske situation, herunder størrelsen på gælden, om der bliver foretaget nye investeringer samt værkets priser. Det har i praksis været en svær vurdering for værkerne at foretage på forhånd. Betingelsen om at værket ikke må være økonomisk veldrevet, har derfor også givet anledning til en del sager ved nævnet, hvis udfald ikke altid har været lige forudsigeligt.

Den konkrete sag ved Østre Landsret var anlagt af et fjernvarmeværk mod en storkunde, som var udtrådt med et opvarmet areal på ca. 7.000 m2. Storkunden ville ikke betale udtrædelsesgodtgørelse blandt andet med henvisning til, at betingelsen om at værket ikke måtte være økonomisk veldrevet, ikke var opfyldt. Værket gjorde heroverfor gældende, at betingelsen ikke kunne anses for en del af gældende ret, da betingelsen ikke fremgik at værkets leveringsbetingelser. Østre Landsret var enig. Hvis værket er veldrevet, vil det herefter alene kunne indgå som et moment ved vurderingen af kravets rimelighed, hvor bevisbyrden påhviler forbrugeren. Da storkunden ikke havde godtgjort sådanne urimelige omstændigheder, fik værket medhold i kravet.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.