Ikke anledning til genoptagelse af sager

Energiklagenævnet har afvist genoptagelse af to tidligere sager.

Afgørelse af 28. september 2018

Energiklagenævnet modtog klage i 2016 over en afgørelse truffet af Næstved Kommune i 2001. Energiklagenævnet afviste at realitetsbehandle sagen, da klagefristen var overskredet.

Klager har efter modtagelse af aktindsigt hos kommunen anmodet Energiklagenævnet om genoptagelse, idet det anføres, at der et fremfundet nye oplysninger af relevans for sagen, som ikke var forelagt nævnet af kommunen.

Energiklagenævnet finder, at en myndighed i visse tilfælde kan genoptage behandlingen af en sag.

Det gælder navnlig i tilfælde, hvor der i forbindelse med en anmodning om genoptagelse fremkommer nye faktuelle oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingtagen til sagen.

Derudover kan sagen bl.a. genoptages, hvis der er mangler ved den oprindelige afgørelse, herunder ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl. Reglerne om genoptagelse følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og er beskrevet nærmere i den forvaltningsretlige litteratur.

Energiklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at genoptage sagen afgjort ved nævnets afgørelse af 15. april 2016. Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke er fremkommet nye oplysninger af faktuel karakter, der har relevans for årsagen til fristoverskridelsen for klagens indgivelse, der var på flere år. Endvidere finder Energiklagenævnet ikke, at der er begået sagsbehandlingsfejl ved nævnets tidligere behandling af sagen. Anmodningen om genoptagelse imødekommes derfor ikke.

Energiklagenævnets afgørelse af 28. september 2018 kan læses her.

Energiklagenævnets afgørelse af 11. oktober 2018

Energiklagenævnet modtog en klage over en afgørelse fra Energitilsynet om ikke at genoptage en sag i 2016. Klager havde modtaget nye oplysninger ved en korrespondance med Dansk Fjernvarme.

Energiklagenævnet finder på samme måde som i sagen af 28. september 2018, at der kan være grundlag for at genoptage en sag ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Nævnet finder dog, at de nye oplysninger er af generel karakter, hvorfor oplysningerne ikke giver anledning til en konkret genoptagelse. Energitilsynet afgørelse stadfæstes derfor.

Energiklagenævnets afgørelse af 11. oktober 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.