Højesteret: Skønserklæring ikke tilstrækkelig for at anfægte værditab

Det er ikke tilstrækkeligt for at anfægte taksationsmyndighedens opgørelse af værditabet ved opstilling af en vindmølle efter VE-loven, at der foreligger en skønserklæring med en anden konklusion om værditabets størrelse. Det fastslår Højesteret nu i en principiel afgørelse.

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) indeholder en værditabsordning. Ordningen går ud på, at opstilleren af en vindmølle skal betale for det værditab, som opstillingen forårsager på en eventuel boligejendom. Afgørelsen om værditabets størrelse træffes af en særlig taksationsmyndighed på baggrund af en individuel vurdering. Taksationsmyndighedens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Den konkrete sag omhandlede opstillingen af tre 125 m høje vindmøller i nærheden af sagsøgerens ejendom. Taksationsmyndigheden havde opgjort værditabet til 50.000 kr. Sagsøgeren gjorde med henvisning til den fremlagte skønserklæring under retssagen gældende, at værditabet udgjorde 350.000 kr.

Højesteret udtalte sig først generelt om, hvad der kunne begrunde en tilsidesættelse af taksationsmyndighedens skøn. Det kan f.eks. være, hvis taksationsmyndighedens skøn er baseret på forudsætninger om gener i form af visuelle påvirkninger, støj, skyggekast m.v., som viser sig ikke at holde stik. Tilsidesættelse af skønnet kan også ske, hvis det med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet afviger væsentligt fra det, som efter bevisførelsen må anses for ejendommens reelle værditab.

Ingen af delene var dog tilfældet i den konkrete sag. Højesteret fandt således, at de faktiske forhold efter opsætningen af vindmøllerne i alt væsentligt svarede til de forudsætninger om generne, som blev lagt til grund af taksationsmyndigheden. Skønsmandens opgørelse af tabet til 350.000 kr. var heller i sig selv tilstrækkeligt bevis for, at taksationsmyndighedens skøn over værditabet afveg væsentligt fra ejendommens reelle værditab.

Højesteret frifandt derfor vindmølleopstilleren for at skulle betale yderligere i værditabserstatning. Byretten og landsretten var nået til samme resultat. Højesterets dom er imidlertid principiel derved, at der nu generelt er taget stilling til, hvornår taksationsmyndighedens skøn kan tilsidesættes ved domstolene.

Højesterets dom af 15. august 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.