Helhedsvurdering af udbudsmateriale førte til, at udbud ikke blev annulleret

Klagenævnet for Udbud fandt ud fra en helhedsvurdering, at udbudsmaterialet ikke kunne have givet anledning til tvivl om, at tilbuddet ville blive evalueret efter en bestemt metode.

Sagen omhandlede et af Aarhus Universitet afholdt udbud efter udbudslovens afsnit III (light regimet). Udbuddet omfattede en rammeaftale om IP-konsulentydelser. Rammeaftalen var opdelt i delaftale 1, 2 og 3.

Zacco Denmark A/S (herefter Zacco Denmark) bød herpå, og blev valgt som sekundær leverandør for alle delaftalerne. Zacco Denmark indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud og gjorde i den forbindelse gældende, at der skulle ske annullation af udbuddet under henvisning til at:

  • udbudsmaterialet var uigennemsigtigt og uegnet til at identificere det økonomiske mest fordelagtige tilbud.
  • udbyderen havde under sin evaluering af tilbuddet i forhold til et af underkriterierne lagt vægt på forhold, hvorom der ikke havde været anført i udbudsmaterialet, at der ville blive lagt vægt på.

Til støtte for 1) anførte Zacco Denmark, at det fremgik af udbudsbetingelserne, at 0 point blev givet for det tilbud, der kun netop var i stand til at løse opgaverne, mens 100 point blev givet for det optimale tilbud. I udbudsbetingelsernes oversigt over pointskalaen fremgik imidlertid, at skalaen gik fra 10 til 100, idet pointene fra 10 til 20 tildeles tilbud, som henholdsvis ”slet ikke” eller ”ikke” opfylder universitetets ønsker. Zacco Denmark mente herefter, at uklarheden kunne have haft betydning for udbuddets udfald.

Til støtte for 2) anførte Zacco Denmark, at Aarhus Universitet under tilbudsevalueringen tillagde det tidsmæssige aspekt betydning og dermed vægt ved evaluering, selvom det ikke fremgik af udbudsmaterialet, at det ville blive tillagt vægt.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge. Klagenævnet fandt ud fra en helhedsvurdering, at udbudsmaterialet ikke kunne have givet anledning til tvivl om, at tilbuddet ville blive evalueret efter en skala fra 0 til 100. Herudover fandt klagenævnet, at det fremgik tilstrækkeligt tydeligt af udbudsmaterialet, at det tidsmæssige aspekt var af væsentlig betydning og ville blive tillagt vægt ved evalueringen.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. november 2017, Zacco Denmark A/S mod Aarhus Universitet, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.