Har klage over tilladelse til indvinding af vand opsættende virkning?

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet delafgørelse i en sag om, hvorvidt en klage over tilladelse til indvinding af vand fra Gels Å til en virksomhed skal tillægges opsættende virkning. Afgørelsen er således en delafgørelse i klagesagen.

Kommunens afgørelse blev af klager, Danmarks Fiskerforbund, påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 14. juli 2017.

Danmarks Fiskerforbund har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Baggrunden herfor er, at indvindingstilladelsen, som erstatter dambrugets tidligere indvindingstilladelse, indebærer en stor negativ påvirkning af habitatområde H78 ”Vadehavet ved Ribe Å, Tved Å, og Varde Å vest for Varde”.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afslået at tillægge klagen over kommunens afgørelse om tilladelse til indvinding af vand fra Gels Å, opsættende virkning. Afgørelsen står således ved magt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet sin afgørelse i medfør af vandforsyningslovens § 78. Vandforsyningslovens § 78, stk. 1 gælder kun for forbud og påbud, og bestemmelsen gælder således ikke for indvindingstilladelser. Som følge heraf, og som følge af at udnyttelse af tilladelsen efter det oplyste ikke forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, jf. vandforsyningslovens § 78 stk. 3-4, afslår Miljø- og Fødevareklagenævnet at tillægge klagen opsættende virkning.

Fødevareklagenævnet vil senere tage stilling til de spørgsmål, der er rejst i klagen vedrørende afgørelsens indhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnets delafgørelse af 13. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.