Høring: Ny brændeovnsbekendtgørelse

Miljøstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelse) i høring.

I forhold til den gældende bekendtgørelse foretages der flere betydningsfulde ændringer. Navnlig er bekendtgørelsens anvendelsesområde ændret for at tilpasse bekendtgørelsen i forhold til reglerne i EU’s byggevareforordning. Konkret betyder dette, at det fremadrettet kun vil være på tidspunktet for et fyringsanlægs installation, at det skal kunne dokumenteres, at anlægget lever op til bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier. Efter de gældende regler skal emissionsgrænseværdierne også overholdes, når anlæg bringes i omsætning eller overdrages, f.eks. i forbindelse med salg af brugte anlæg.

Der foreslås endvidere en præcisering af reglerne om skorstenshøjde, så skorstenen skal udmunde mindst 1 meter over tagfladen for flade eller næsten flade tage med en taghældning på 0-5 grader.

Henset til miljømæssige hensyn foreslås det ligeledes, at der fra den 1. januar 2019 skal gælde et forbud mod at anvende petroleumskoks (petrokoks/petcoke) i fyringsanlæg, der anvendes til privat opvarmning af husholdninger. Dette forbud forudsættes indsat i en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

I høringsudkastet lægges også op til en ændret regulering af halmfyr. For halmfyr i landzone forslås der blandt andet indført krav om iltstyring og gennemførelse en OML-beregninger under visse betingelser i et nyt kapitel i bekendtgørelsen. Disse regler skal nedbringe nabogener ved, at halmfyr i landzone undtages fra emissionsgrænseværdierne for støv (partikler) frem til udgangen af 2021.

Høringsfristen er den 14. december 2017.

Høringsudkast af 20. november 2017 kan læses her.

For generel vejledning om brændefyring henvises der til Miljøstyrelsens brændefyringsportal.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.