Høring: Ændring af bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål

Miljøstyrelsen har sendt en ændring af bilag 2 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand i høring.

Der foreslås generelt en lempelse af de nationale miljøkvalitetskrav for arsen, bly og cadmium i tabel 3 (miljøkvalitetskrav for vand) og tabel 4 (miljøkvalitetskrav for sediment og biota) i bekendtgørelsens bilag 2.

Det indgår i definition af god tilstand, der er vandområdeplanernes generelle miljømål for overfladevandområder, at miljøkvalitetskrav for miljøfarlige, forurenende stoffer ikke må overskrides. Miljøkvalitetskrav er for en rækkes vedkommende fastsat på EU-niveau, mens andre fastsættes på nationalt plan.

Miljøstyrelsen har foretaget en revurdering af de eksisterende miljøkvalitetskrav for bly, arsen og cadmium, hvor der indregnes en mindre såkaldt sikkerhedsfaktor end tidligere. Derfor foreslås der fastsat højere grænseværdier, end der gælder efter de eksisterende miljøkvalitetskrav, hvorved der i praksis vil tillades en højere koncentration af stofferne i vandmiljøet.

Høringsfristen er den 19. december 2017.

Høringsudkast af 21. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.