Høring: Ændrede regler om vandløbsrestaurering

Miljøstyrelsen har sendt en ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring.

Den eksisterende bekendtgørelse fastsætter regler om Miljøstyrelsens vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Bekendtgørelsen udgør sammen med bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering det juridiske, administrative grundlag for tilskudsordningen til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Med ændringen af bekendtgørelsen foreslås en ny bestemmelse, der skal gøre det muligt at fravige det eksisterende kriterie om dimensionering af omløbsstryg. Ifølge det eksisterende kriterie skal omløbsstryg dimensioneres således, at der opretholdes mindst 50 % af mediaminimumsvandføringen i stryget samtidig med, at der ikke må fjernes mere end 50 % af medianminimumsvandføringen fra stryget. Efter de nugældende regler er kriteriet ufravigeligt.

Med ændringsforslaget foreslås en mulighed for at fravige kriteriet i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 9 i særlige tilfælde i vandløb med naturlig stor variation i vandføringer over året, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til at sikre kontinuiteten i det pågældende vandløb, og hvis projektet fortsat sikrer varetagelsen af formålet med kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høringsfristen er den 15. januar 2018.

Høringsudkast af 20. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.