Grundejer pålagt at betale for stort vandspild

Østre Landsret har afsagt dom i en sag mellem et vandværk og en grundejer, hvorimellem der var tvist om, hvorvidt grundejeren skulle betale for vand, der over en periode var løbet i kloakken eller ud i jorden som følge af et hul på jordledningen.

Grundejerens jordledning – ledningen fra målerbrønden og ind til huset – var imidlertid ikke velvedligeholdt, og der opstod derfor et stort vandspild fra en læk i jordledningen, således at vandet løb vand ud i kloakken og/eller jorden. Vandværket opkrævede bidrag for vandspildet.

Østre Landsret fastslog ved dommen, at det er grundejeren, der har ansvaret for at vedligeholde jordledningen, hvilket også fremgik af vandværkets standardregulativ. I den konkrete sag var det således ejeren selv, der bar ansvaret for den utætte jordledning, hvorfor ejeren skulle bære de omkostninger, der var forbundet hermed.

Vandværket havde ikke udstyret til at måle vandspild på enkeltejendomme, men kunne alligevel ikke af denne årsag anses for at have udvist forsømmelighed i forhold til vandspildet.

Østre Landsret fandt derfor, at grundejeren selv måtte betale fro vandspildet på 6.000 m3 vand – svarende til et beløb på i alt 181.681,29 kr.

Læs mere om Østre Landsrets dom af 22. november 2018 her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.