Fravigelser fra RoHS-direktivet

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og fremstilling til import inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr indeholdende farlige stoffer.

RoHS-direktivet (2011/65/EU) fastsætter grænseværdier for en række farlige stoffer, herunder bly, cadmium, krom og bromerede flammehæmmere i elektronikudstyr.

Direktivet giver mulighed for, at virksomhederne kan søge kommissionen om en tidsbegrænset undtagelse fra reglerne til specifikke anvendelser, såfremt der ikke er egnede alternativer, og det ikke vil svække den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes efter REACH-forordningen (1907/2006).

Med udkastet gennemføres en sådan tidsbegrænset og specifik undtagelse, idet anvendelsen af bly tillades i en periode på 5 år i lejer og bøsninger på visse former for ikke-vejgående udstyr til erhvervsmæssig brug og kun for elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af produktkategori 11 (andet udstyr).

Udstyr omfattet af produktkategori 11 bliver omfattet af direktivets krav fra den 22. juli 2019, hvorfor elektrisk og elektroniks udstyr omfattet af denne specifikke undtagelse fortsat må bringes i omsætning i EU efter denne dato og frem til og med den 21. juli 2024, hvor undtagelsen udløber.

Høringsfristen udløber den 4. april 2019.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 7. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.