Forskellige bekendtgørelser om vindmøller og solceller i høring

Der er med stemmeaftale af 26. september 2017 om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019 truffet politisk beslutning om at harmonisere nettilslutningsreglerne for vindmøller og solceller. Det er på denne baggrund, at det foreslås at ophæve bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet (nettilslutningsbekendtgørelsen), og udskille bekendtgørelsen i følgende tre nye bekendtgørelser: 1) en ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, 2) en ny bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og 3) en ny bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet.

De nye bekendtgørelser om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg er udarbejdet med henblik på at ensrette reglerne for tilslutning af VE-anlæg til kollektive elnet, således at bl.a. leverandører af landvindmøller fremadrettet selv skal stå for nettilslutning. I medfør af de nye nettilslutningsregler for vindmøller og solcelleanlæg skal anlægsejer bl.a. etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station, mens netvirksomheden om nødvendigt fører det kollektive opsamlingsnet frem til dette punkt. Anlægsejer og netvirksomhed kan efter gensidigt ønske aftale, at netvirksomheden fører det kollektive net frem til et tilslutningspunkt tættere på anlægget mod, at anlægsejer dækker samtlige omkostninger hertil. De nye nettilslutningsregler i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg gælder for anlæg på land og på havet, der er omfattet af en aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed, som er indgået den 1. juli 2018 eller senere. De nye nettilslutningsregler gælder dog ikke for havvindmølleparker, uanset om de er omfattet af en nettilslutningsaftale, som er indgået før eller efter den 1. juli 2018. Det skyldes, at havvindmølleparkerne har afgivet bud under forudsætning af, at de er omfattet af de nugældende nettilslutningsregler. Havvindmølleparker vil således fortsat være omfattet af de nugældende nettilslutningsregler, som videreføres i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller viderefører de nugældende regler om nettilslutning af vindmøller på land og på havet, og vil gælde for anlæg, der er omfattet af en aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed indgået før den 1. juli 2018. Bekendtgørelsen vil dog også gælde for havvindmølleparkerne, uanset om nettilslutningsaftale er indgået før eller efter den 1. juli 2018. Der er med den nye bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller ikke foretaget nogen materielle ændringer af de nugældende nettilslutningsregler for vindmøller.

Den nye bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet viderefører de eksisterende regler om pristillæg, og der er med udskillelsen af reglerne om pristillæg i en ny bekendtgørelse ikke tilsigtet nogen materielle ændringer af de gældende pristillægsregler.

Herudover foreslås det at ændre bekendtgørelse nr. 1729 af 26. december 2017 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg m.v. (stamdatabekendtgørelsen). Bekendtgørelsen foreslås ændret som konsekvens af ændringerne i nettilslutningsreglerne, jf. ovenfor.

Endelig foreslås bekendtgørelse nr. 279 af 3. april 2009 om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller, som ændret bekendtgørelse nr. 1745 af 26. december 2017, ændret. Bekendtgørelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslag 190, der bl.a. indeholder en udvidelse af værditabsordningen til solcelleanlæg, der vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud.

Høringsfristen udløber den 24. maj 2018.

Høringsudkast af 26. april 2018 til de nye bekendtgørelser kan læses her og her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.