Forbud imod pesticider stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i ni afgørelser opretholdt Aarhus Kommunes forbud mod at anvende, håndtere og opbevare pesticider på landbrugsjord i et indsatsområde til beskyttelse af drikkevand i indsatsområdet omkring Beder, Mårslet og Malling. Kommunens afgørelse blev meddelt de berørte grundejere den 11. december 2017.

Det er oplyst, at indsatsområdet er ca. 30 km2 stort, og heraf er ca. 12,5 km2 udpeget som områder, der er særligt sårbare over for udvaskning af nitrat. Indsatsområdet omfatter tre almene vandværker, hvor der fra 17 boringer årligt er tilladelse til at oppumpe i alt ca. 2,7 mio. m3 drikkevand.

Miljø- og Fødevareklagenævnets flertal (7-1) fandt, at det i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjort, at der er en risiko for forurening af grundvandsressourcen med pesticider i udpegede, sårbare områder i et omfang, der indebærer, at Aarhus Kommune ikke vil kunne anvende grundvandet som drikkevand.

Flertallet har på baggrund af oplysninger om hydrogeologiske forhold, udviklingen i vandkvalitet og fund af pesticider fastslået, at udpegede områder, som er sårbare over for udvaskning af nitrat, også er sårbare over for udvaskning af pesticider. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om beskyttelse af en samfundsmæssigt vigtig grundvandsressource, der bidrager med 15 % af den samlede drikkevandsforsyning til Aarhus, og som kun vanskeligt kan erstattes. Flertallet fandt på den baggrund, at hensynet til klagerens muligheder for at anvende pesticider må vige over for hensynet til beskyttelsen af grundvandsressourcen.

Et mindretal i nævnet fandt, at et forbud imod pesticider ville være mere vidtgående end nødvendigt, og at det bl.a. ikke kunne anses for godtgjort, at brugen af pesticider vil forurene grundvandet. Herudover fandt mindretallet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forsøgt at gennemføre forhandlinger om frivillige aftaler med grundejerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets ni afgørelser af 24. maj 2019 kan læses her:

  1. 18/04992
  2. 18/04993
  3. 18/04994
  4. 18/04995
  5. 18/04996
  6. 18/04997
  7. 18/04998
  8. 18/04999
  9. 18/04500
Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.