Erstatningsansvar for uretmæssig afvisning af tilbud

Udbyderen, Fællesudbud Sjælland ved Køge Kommune, blev ved afgørelse af 3. juli 2018 pålagt at betale erstatning i form af negativ kontraktsinteresse til en tilbudsgiver. Udbyderen havde begået flere forskellige overtrædelser og havde med urette afvist tilbudsgiverens tilbud som ukonditionsmæssigt.

Afgørelsen af 3. juli 2018 er en fortsættelse af Klagenævnet for Udbuds kendelse af 12. april 2018. Heri traf klagenævnet afgørelse om, at udbyderen havde overtrådt udbudsreglerne ved at anvende en uegnet evalueringsmetode ved at overgå til et udbud med forhandling uden udbudsbekendtgørelse og ved at afvise klagerens tilbud.

I forlængelse heraf nedlagde klageren påstand om, at udbyderen var pligtig at betale erstatning på ca. 236.000 kr. til dækning af klagerens udgifter i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet.

Klagenævnet fandt, at erstatningsbetingelserne var opfyldt, herunder at der var årsagsforbindelse mellem udbyderens overtrædelser og de udgifter, som klageren forgæves havde afholdt i forbindelse med afgivelsen af tilbuddet. Klagenævnet fandt dog, at ikke alle poster i klagerens erstatningsopgørelse var dokumenterede og at timeopgørelserne og timepriserne var upræcise, idet der alene var tale om skønnede timeopgørelser og gennemsnitlige timepriser.

Klagenævnet fastsatte derfor en skønsmæssig erstatning til 60.000 kr., hvilket beløb udbyderen var pligtig at betale til klageren.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 3. juli 2018, Lekolar Leika A/S mod Fællesudbud Sjælland ved Køge Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.