Energitilsynets individuelle effektiviseringskrav hjemvist til ny behandling

Energiklagenævnet har hjemvist Energitilsynets afgørelse om fastsættelse af en elnetvirksomheds individuelle effektiviseringskrav til fornyet behandling.

I den konkrete sag havde netvirksomheden indsendt oplysninger om, at en række omkostninger vedrørende et nødstrømsanlæg skulle holdes ude af opgørelsen af den økonomiske benchmarking. Energitilsynet havde afslået at holde omkostningerne ude af den økonomiske benchmarking.

Energiklagenævnet lagde indledningsvist vægt på, at det af indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 1 og 2 følger, at Energitilsynet skal benchmarke virksomhederne på deres økonomiske effektivitet, og at benchmarkingen skal baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes til Energitilsynet. Dernæst fremhævede Energiklagenævnet, at Energitilsynet som forvaltningsmyndighed i sin sagsbehandling er underlagt officialprincippet, samt at officialprincippet er en garantiforskrift og er af væsentlig betydning for afgørelsens lovlighed og rigtighed. Utilstrækkelig sagsoplysning vil dermed kunne bevirke, at afgørelsen må tilsidesættes som ugyldig.

I den foreliggende sag havde Energitilsynet ved mailkorrespondance af 31. oktober 2013 forespurgt Energistyrelsen om omfanget af klagers bevilling. Energiklagenævnet fandt ikke, at det tilstrækkeligt klart af mailkorrespondancen af 31. oktober 2013 mellem styrelsen og tilsynet fremgik, hvilket anlæg der er omfattet af klagers bevillingspligtige aktiviteter. Det var derfor Energiklagenævnets vurdering, at Energitilsynet ikke havde været i besiddelse af de nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse i sagen, og Energiklagenævnet finder således ikke, at Energitilsynet har foretaget den fornødne sagsoplysning, der kræves, for at tilsynet kan træffe en afgørelse i sagen.

Energiklagenævnet ophævede og hjemviste på den baggrund sagen til fornyet behandling ved Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) med henblik på, at Forsyningstilsynet foretager den sagsoplysning, der kræves, for at Forsyningstilsynet kan træffe en fornyet afgørelse i sagen på et korrekt oplyst grundlag.

Energiklagenævnet bemærkede, at Energistyrelsen ved mail af 26. april 2018 overfor Energiklagenævnet havde oplyst, at nødstrømsanlægget ikke var omfattet af klagers bevillingspligtige aktivitet, og anlægget dermed var uden for bevillingen.

Energiklagenævnets afgørelse af 17. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.