Energiklagenævnet har i to afgørelser taget stilling til, om prisloftet for affaldsvarmeanlæg kunne hæves

Energiklagenævnet har taget stilling til, hvorvidt der forelå omstændigheder, som kunne berettige affaldsvarmeanlæg i at hæve det udmeldte prisloft.

Sagerne drejer sig om klager over afgørelser truffet af Energistyrelsen den 20. maj 2016 vedrørende afslag på dispensation fra prisloftet for affaldsvarme i medfør af prisloftbekendtgørelsen. Energistyrelsen har i begge sager lagt vægt på, at det ikke kunne dokumenteres, at:

  • Klager på daværende tidspunkt ikke kunne få en tilstrækkelig mængde affald.
  • Der ikke var en alternativ forsyningsmulighed.
  • Anlægget er ved at omstille til andet brændsel og på den baggrund i en periode har øgede omkostninger.

Energiklagenævnet gør i sine afgørelser gældende, at Energistyrelsen i medfør af prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 5 kan hæve prisloftet, såfremt særlige forhold af hensyn til forsyningssikkerheden taler for det. Der skal således være tale om en situation, hvor forsyningssikkerheden er truet i den forstand, at der opstår en risiko for, at et område ikke bliver forsynet med varme.

Energiklagenævnet finder ikke, at en sådan risiko er dokumenteret og stadfæster på den baggrund Energistyrelsens afgørelser.

Energiklagenævnet bemærker desuden, at der er udarbejdet et udkast til en ny prisloftbekendtgørelse, som i fremtiden vil kunne påvirke fastsættelsen af prisloftet, men at det ikke påvirker de to konkrete afgørelser.

Energiklagenævnets afgørelser af 14. juni 2017 vedrørende hhv. I/S Affald Plus og Svendborg Kraftvarme A/S kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.