En udbyders overtrædelse var ikke tilstrækkelig til, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres

Udbyderens manglende kommentering af klagerens gendrivelse af udbyderens begrundelse for tilbudsvurderingen var ikke en tilstrækkelig overtrædelse til, at tildelingsbeslutningen skulle annulleres.

I et udbud efter udbudslovens afsnit III, indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, klagede en forbigået tilbudsgiver til Klagenævnet for Udbud med nedlæggelse af ni påstande. Alene én påstand blev taget til følge, og tildelingsbeslutningen blev således ikke annulleret.

Udbuddets tildelingskriterie var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af to underkriterier; pris og kvalitet. Underkriteriet kvalitet var opdelt i tre delkriterier. I udbudsbetingelserne var det angivet, at tilbuddene ville få point for begge underkriterier. Pointtildelingen i henhold til underkriteriet kvalitet ville ske ud fra en samlet sum af pointene for hvert delkriterie, og pointtildelingen i henhold til underkriteriet pris ville ske ud fra de beregnede tilbudspriser.

Klagerens påstand 1 og 2 indeholdte klagepunkter om, at udbyderens fremgangsmåde ved tilbudsvurderingen efter underkriteriet pris var i strid med gennemsigtighedskriteriet, da pointskalaen for underkriteriet pris ikke lå fast, og da pointskalaen var uforudsigelig for tilbudsgiveren, da den afhang af de tilbudte priser. Klagenævnet tog ikke påstandene til følge, da det vurderede, at fremgangsmåden i tilbudsvurderingen fremgik klart, og at pointtildelingsmetoden ikke kunne anses for uforudsigelig.

Klageren nedlagde endvidere påstand om, at udbyderen havde anvendt en anden fremgangsmåde end fastsat i udbudsbetingelserne ved tilbudsvurderingen efter underkriteriet kvalitet. Klagenævnet tog ikke påstanden til følge.

Klagerens påstand 4, 5 og 6 indeholdte klagepunkter, hvori klageren gjorde gældende, at udbyderen havde givet klagerens tilbud for lave pointtal for delkriterierne til underkriteriet kvalitet. Efter pointtildelingen kommenterede klageren meget udførligt på udbyderens begrundelse for ikke at tildele klagerens tilbud maksimumpoint for et delkriterie. Udbyderen forholdte sig ikke til klagerens kommentarer, men henholdte sig blot til sit vide foretagne skøn. Klagenævnet tog alene påstand 5 til følge, idet det vurderede, at udbyderen skulle have forholdt sig til klagerens kommentarer i henhold til, om der muligvis var begået en fejl i tilbudsvurderingen.

Klageren nedlagde endvidere påstand om, at de valgte tilbud havde været ukonditionsmæssige, hvilket klagenævnet vurderede, at der ikke var grundlag for.

Da ovennævnte påstand 5 var den eneste påstand, der blev taget til følge, tog klagenævnet ikke klagerens påstand 7 om annullation af tildelingsbeslutningen til følge, da overtrædelsen ikke var af tilstrækkelig betydning for tildelingsbeslutningen til, at denne skulle annulleres.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 23. juli 2018, IA Sprog mod Københavns Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.