En kommunens påbud om sikring af en dæmning ved en sø og et å-løb blev ophævet

Sagen omhandler en sø, der er opstået ved etablering af en dæmning på tværs af en å. Oven på dæmningen er anlagt en offentlig kommunevej. Kommunevejsbroen var ejet af kommunen og dambrugsejeren ejede dæmningen/stemmeværket. Dette fulgte bl.a. af regulativet for det pågældende å-løb.

Kommunen havde som vandløbsmyndighed meddelt påbud til ejeren af stemmeværket om sikring, således at der ikke længere er et strømningsmønster omkring stemmeværkets udvendige sider gennem dæmningen, og således at undermineringen af stemmeværket derved skulle ophøre. Baggrunden for påbuddet var et geoteknisk notat, som kommunen havde fået udarbejdet af et konsulenthus. Dette notat angav bl.a. nogle kritiske punkter omkring stemmeværkets tilstand, og der var herunder risiko for, at selve overløbet kollapsede.

Ejendomsejer var ikke enig heri og påklagede sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ejer af stemmeværket mente bl.a., at det ustabile forhold skyldtes, at kommunen havde sænket vandstanden mere end en meter ved udløb af frislusen.

Nævnet traf afgørelse den 23. februar 2018. Nævnet fandt herved, at påbuddet var meddelt på et utilstrækkeligt grundlag. Efter forvaltningsretten skal kommunen som myndighed sørge for, at en sag er tilstrækkelig oplyst. Nævnet fandt, at det havde væsentlig betydning for sagen at få indhentet nærmere oplysninger om, hvilke dele der hører til stemmeværket og til vejanlægget. Nævnet bemærkede hertil, at kommunen burde have søgt afklaret, hvorvidt vejanlægget kunne have påvirket stemmeværkets tilstand. Nævnet ophævede derfor kommunens påbud, og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. februar 2018 (NMK-43-00742) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.