Ej overtrædelse af ligebehandlingsprincippet

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i en sag mellem LH-Gulve A/S og Region Midtjylland.

Sagen drejede sig om et udbud af et byggeri i medfør af udbudsdirektivet 2004/18, herunder et tilbud på gulvbyggeri. Tildelingskriteriet var laveste pris.

Ordregiver traf tildelingsbeslutning, men aflyste herefter beslutningen, idet der opstod tvivl om omfanget og indholdet af udbuddet.

Ordregiver indhentede herpå tilbud uden udbud i medfør af udbudslovens § 8, stk. 2. Der blev ikke indhentet tilbud hos vinderen af det oprindelige udbud, som herpå klagede over processen.

Klagenævnet fandt, at ordregiver havde været berettiget til at annullere det oprindelige udbud, idet der ikke var grundlag for at fastslå, at ordregiver handlede i strid med ligebehandlingsprincippet eller i øvrigt usagligt.

Klagenævnet fandt i øvrigt, at ordregiveren ikke havde overtrådt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved ikke at invitere klageren til at afgive tilbud ved den senere tilbudsindhentning, ligesom klagenævnet fandt, at den efterfølgende tilbudsindhentning ikke var i strid med udbudslovens § 8, stk. 2.

Klagers påberåbelse af forvaltningsretlige principper til støtte for sine påstande blev ikke taget til følge, idet klagenævnet ikke mener sig kompetent til at behandle disse.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 19. juni 2017, LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.