Efter 26 år: Nye vilkår for byggeri og anlæg

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har udgivet betænkning om AB-systemet sammen med de nye AB-standarder.

AB-systemet udgør en række standardaftalevilkår, som kan indgås mellem parter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Aftalerne er mestendels udtryk for kodificering af uskrevne obligationsretlige principper og kutymer i branchen. Aftalerne kan principielt frit vedtages, men har med tiden fået så stor udbredelse, at det har formodningen imod sig at en entreprise indgås uden vedtagelse eller delvis vedtagelse af AB. Vilkårene har derfor enormt stor betydning i entreprisesager.

Med AB-systemet er der overordnet tale om AB (indgås mellem entreprenør og bygherre), ABT (bruges ved totalentreprise) og ABR (indgås mellem bygherre og rådgiver).

De nye AB 18, ABT 18 og ABR 18 træder i stedet for hhv. AB 92, ABT 93 og ABR 89.

Der er en lang række ændringer med det nye AB-system, herunder:

  • Et sæt forenklede standardvilkår, som kan tages i anvendelse ved mindre komplicerede entrepriser.
  • Nye bestemmelser om øget kommunikation mellem parterne, såsom tvungen projektgennemgang, større detaljeringsgrad i tidsplaner, tilsyn og projektgranskning, krav om en før-afleverings gennemgang m.v.
  • Særlige vilkår for entreprenørprojektering i de mange tilfælde, hvor entreprenør også bidrager til projekteringen.
  • Nye regler for digitalisering, særligt med hensyn til brug af digitale modeller og krav til ansvaret for disse og bestemmelser om brugen.
  • Krav til afholdelse af en afhjælpningsgennemgang efter entreprenørens afhjælpningsforsøg.
  • Begrænsninger af muligheden for at gøre krav vedrørende produktskader gældende. I stedet er der nu krav om produktskadeforsikring.
  • Væsentlige nye regler for håndtering af tvister med en pligt til at forligsforhandle og søge mediation inden en egentlig voldgiftssag. For simple og uopsættelige tvister er der nu mulighed for en såkaldt hurtig afgørelse med en enklere proces.

De nye regler anbefales anvendt fra den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens betænkning af 21. juni 2018 om det nye AB-system kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.