Dom om lovlighed af påbud om forbedret spildevandsrensning

Retten i Næstved har afsagt dom i en sag vedrørende lovligheden af et påbud om forbedring af spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens § 30. Påbuddet var meddelt en ejendom liggende i det åbne land, som udledte spildevand via et dræn til et målsat vandløb.

I sagen havde grundejeren nedlagt påstand om, at Faxe Kommune skulle anerkende, at kommunens påbud af 30. maj 2016 var ugyldigt. Heroverfor påstod Faxe Kommune frifindelse.

På baggrund af sagens oplysninger fandt Retten i Næstved, at Faxe Kommune havde dokumenteret, at grundlaget for påbuddet var tilstrækkeligt. Herunder havde kommunen sandsynliggjort, at recipienten, Stenkilde Bæk, var forurenet i et omfang, der gjorde, at bækken ikke opfyldte den målsætning for vandkvaliteten, som er fastsat i statens vandplanlægning. Endvidere fandtes det dokumenteret, at forureningen skyldtes udledning af spildevand fra ikke-kloakerede ejendomme i området.

Retten i Næstved fandt det endvidere dokumenteret, at ejendommens spildevand blev ledt til recipienten, og at der således fra sagsøgers ejendom skete en vis forurening som følge af ejendommens udledningen, hvilket retten fandt tilstrækkeligt til at meddele påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 30 og spildevandsbekendtgørelsens § 35.

Faxe Kommune blev således frikendt.

Retten i Næstveds dom af 6. marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.