Det valgte tilbud opfyldte ikke et af udbuddets mindstekrav

Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om, at udbyderen, Haderslev Kommune, ikke havde været berettiget til at tage et valgt alternativt tilbud i betragtning, da tilbuddet ikke opfyldte et af udbuddets mindstekrav.

Sagen vedrørte offentlig licitation efter tilbudsloven om udførelse af asfaltarbejde på nogle vejstrækninger. Af licitationsbetingelserne fremgik, at asfaltarbejderne skulle udføres efter en bestemt standard, at der skulle udlægges asfalt med en bestemt lagtykkelse, og at der skulle udføres et slidlag på 110 kg/m2. Det fremgik endvidere af licitationsbetingelserne, at der kunne afgives alternative tilbud, såfremt mindstekravene blev overholdt. Hvis tilbuddet lå uden for de generelle krav om den bestemte standard og lagtykkelse, skulle tilbudsgiveren endvidere sandsynliggøre, at det tilbudte alternativ havde samme eller bedre holdbarhed.

Udbyderen indgik kontrakt med en af tilbudsgiverne. Den valgte tilbudsgivers tilbud indebar, at asfaltarbejderne skulle udføres efter en løsning, hvorefter der skulle etableres et mindre slidlag end 110 kg/m2.

En anden tilbudsgiver klagede derefter til Klagenævnet for Udbud. Klageren gjorde gældende, at udbyderen havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed samt tilbudslovens § 9, eftersom det valgte tilbud ikke overholdt licitationsbetingelsernes mindstekrav om et slidlag på 110 kg/m2. Det fremgår netop af tilbudslovens § 9, at udbyderen kan tage hensyn til alternative tilbud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.

Klagenævnet fandt, at licitationsbetingelserne måtte forstås således, at slidlagets tykkelse ved en alternativ løsning mindst skulle svare til det angivne slidlag på 110 kg/m2. Herudover skulle en tilbudsgiver med en alternativ løsning sandsynliggøre, at denne løsning havde samme eller bedre holdbarhed end den udbudte bestemte standard med et slidlag på 110 kg/m2, hvilket krav ikke var opfyldt.

Klagenævnet fandt således, at den valgte tilbudsgivers alternative tilbud ikke opfyldte et af udbuddets mindstekrav, hvorfor tilbuddet var ukonditionsmæssigt, og ikke skulle være taget i betragtning. Klagenævnet annullerede herefter udbyderens beslutning om at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 30. august 2018, Pankas A/S mod Haderslev Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.