Den kommende regulering af fjernvarmesektoren – del 1

Ny artikelserie om den kommende regulering af fjernvarmesektoren

Advokatfirmaet Energi & Miljø vil over de følgende måneder udgive artikler om de kommende ændringer i reguleringen, som på sigt vil påvirke varmesektoren. Vi sætter i denne artikel fokus på selskabsmæssig udskillelse af den kommunale fjernvarmesektor.

Del 1: Selskabsmæssig udskillelse af den kommunale fjernvarmesektor

Den politiske aftale af 2. juni 2017

I juni 2017 blev forligskredsen enige om en politisk aftale om fjernvarmesektoren. Den seneste politiske aftale (juni-aftalen) bekræftede, at den tidligere politisk aftale af 7. april 2016 for fjernvarmesektoren fortsat er gældende, og juni-aftalen præciserede dermed hensigten om at skabe en langsigtet økonomisk regulering, der var introduceret i den tidligere aftale.

Som en del af opfølgningen på den økonomiske regulering er det i juni-aftalen anført, at der stilles krav om selskabsgørelse af fjernvarmevirksomheder og udskillelse fra den kommunale forvaltning. Det skal ifølge aftalen bidrage til, at princippet om organisatorisk og økonomisk armslængde, der følger af selskabsloven, nu realiseres for fjernvarmevirksomhederne.

Hvad går selskabsmæssig udskillelse nærmere ud på?

Juni-aftalen indeholder ikke videre uddybende afsnit omkring selskabsudskillelsen. Den gældende lovgivning fastsætter ikke krav til, hvordan kommunal aktivitet forbundet med varmeforsyning skal organiseres, med mindre der er tale om såkaldt tilknyttede aktiviteter. Der findes derfor forskellig organisering af den kommunale fjernvarmesektor, hvor nogle kommuner har etableret selvstændige kapitalselskaber, nogle har fælleskommunale selskaber og andre driver aktiviteten inde i kommunen.

Selskabsmæssig udskillelse af en offentlig forsyningssektor er ofte motiveret af, at det ifølge regulator er betragtet som hensigtsmæssigt med en mere klar adskillelse mellem kommunernes skattefinansierede og myndighedsmæssige område og forsyningens brugerfinansierede aktiviteter.

Det er direkte nævnt i juni-aftalen, at kommunale fjernvarmevirksomheder skal udskilles til selskaber omfattet af selskabsloven. Heri ligger, at selskabsudskillelse forventes at skulle ske til kapitalselskaber (aktie- eller anpartsselskaber), som tilfældet også er inden for vandsektoren, der blev udskilt i 2010 med vandsektorloven. Når fjernvarmevirksomhederne udskilles til kapitalselskaber, vil selskaberne være omfattet af den omfattende regulering og principperne i selskabsloven. Vi forventer umiddelbart, at varmeforsyningslovens bestemmelser i kapital 1 a om kommunale varmevirksomheder tilføjes en bestemmelsen om krav til organisering i kapitalselskaber, og dette krav kommer formentlig til at omfatte al kommunal varmevirksomhed inden for varmeforsyningslovens § 2 b, herunder aktiviteterne anført i lovens § 2, stk. 1.

Udskillelse af varmevirksomheden gennemføres i praksis ved, at aktiver og passiver vedrørende varmevirksomheden overdrages til et selvstændigt selskab typisk i forbindelse med selskabets stiftelse. Alt efter omstændighederne kan det overvejes at stifte en enkel eller udbygget struktur med holdingselskab og øvrige selskaber. Det kan også være tilfældet, at den kommunale forsyning allerede har en forsyningskoncern, hvori det nye selvstændige varmeselskab kan indgå.

Udvalgte opmærksomhedspunkter

De kommunale varmevirksomheder udskilles ved overdragelse af varmevirksomhederne til et selvstændigt selskab. I den forbindelse aktualiseres bl.a. en række forhold omkring overdragelse og salg af aktiver. Det forventes, at kravet om udskillelse af varmevirksomhederne til selvstændige selskaber vil blive ledsaget af nogle ’følgeregler’, der skal lette og muliggøre disse overdragelser. De kan eksempelvis være følgende specifikke forhold:

  1. Automatisk fritagelse for reglerne om udbud ved salg af kommunalt fastsatte ejendomme ved selskabsudskillelse i medfør af loven.
  2. Fritagelse for tinglysningsafgift, såfremt selskabsudskillelsen gennemføres inden for en frist.
  3. Pligt for tjenestemænd til at lade sig udlåne til selskaber, der overtager varmeforsyningsaktiviteten fra kommune eller fælleskommunalt selskab.
  4. Regler om afvikling af fordringer mellem kommuner/kommunale fællesskaber og de udskilte selskaber inden for en vis periode.
  5. Eventuelt bestemmelse om, at kommuner eller kommunale fællesskaber i en periode kan varetage visse administrative opgaver for de udskilte varmeselskaber.

Mulige forberedelser

På nuværende tidspunkt foreligger alene en politisk aftale, der tilsiger, at der kommer et krav om udskillelse af den kommunale fjernvarmesektor. Aftalen vil blive fulgt op af et lovforslag i den kommende tid om ændring af varmeforsyningsloven (samt udstedelse af nye bekendtgørelser hertil). Det er uvist, hvornår lovforslaget bliver fremsat. Når lovforslaget bliver fremsat, får vi meget mere detaljeret indsigt i forhold til udskillelsen og den følgeregulering, der måtte ledsage de nye regler. Da følgereglerne er væsentlige for gennemførelse af en selskabsmæssig udskillelse, er det vores umiddelbare betragtning i forhold til varmeforsyningsloven, at de kommunale varmeforsyningsvirksomheder med fordel kan afvente udskillelse til det følger direkte af varmeforsyningsloven, således at selskaberne kan få del i den medfølgende regulering. De kommunale varmeforsyningsvirksomheder kan imidlertid med fordel bl.a. starte på interne forberedelser til udskillelsen, herunder klarlægge aktiver og passiver, der vil være genstand for udskillelseskravet samt overveje, hvem og hvordan forskellige administrative funktioner, der hidtil har været løst i kommunens central forvaltning, fremover skal løses, f.eks. løn, personaleadministration, bogholderi, it, indkøb m.v. samt hvilke overenskomstgrundlag medarbejderne fremover skal være underlagt.

***

Advokatfirmaet Energi & Miljø har igennem mange år rådgivet den danske fjernvarmesektor, og vi har derfor indgående kendskab til branchen. Endvidere har Advokatfirmaet Energi & Miljø bistået et stort antal kommuner i forbindelse med selskabsdannelse i vandsektoren. Vi står naturligvis til rådighed for sparring og drøftelser i forbindelse med den kommende regulering af fjernvarmesektoren. I er velkommen til at kontakte os herom.

Vi vil endvidere i de kommende måneder i vores nyhedsbrev tage udvalgte emner om forberedelse til selskabsdannelse op i en løbende artikelserie.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.