Delkendelse: Ordregiver skulle ikke lægge vægt på, at et tilbud var 5 mio. kr. billigere

Klagenævnet gav ikke klager medhold i, at Bygningsstyrelsen skulle have givet flere point til klagers tilbud, som var 5 mio. kr. billigere, end udbuddets ramme, eftersom der var tale om en omvendt licitation. Klagen fik derfor ikke opsættende virkning.

Ved udbudsbekendtgørelse af 15. september 2014 udbød Bygningsstyrelsen som begrænset udbud efter udbudsdirektivet et totalentrepriseprojekt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis hovedstation i Næstved.

En forbigået tilbudsgiver, CG Jensen A/S, indgav klage med flere forskellige påstande, som dels handlede om, hvorvidt klagerens tilbud skulle have fået flere point, fordi klagers tilbud lå 5 mio. kr. under udbuddets ramme på 48,8 mio. kr. og dermed også lå 5 mio. kr. under vinderens tilbud, dels handlede om evalueringen af indholdet af klagers tilbud.

Klagenævnet afgjorde sagen således, for så vidt angik spørgsmålet om flere point som følge af, at klageres tilbud lå 5 mio. kr. under udbuddets ramme:

”Det fremgår klart af indledningen til udbudsbetingelserne, at der er tale om en omvendt licitation, og at rammen er 48,8 mio. kr. 

[…] 

Efter det anførte måtte det stå tilbudsgiverne klart, at den økonomiske ramme var beløbet på 48,8 mio. kr., og at konkurrencen således ikke relaterede sig til den tilbudte totalpris.”

Med andre ord havde det været i strid med udbudsbetingelserne, hvis klagers tilbud havde fået flere point, eftersom den omvendte licitation betød, at priskonkurrencen var suspenderet til fordel for en konkurrence på kvalitet alene.

Om påstandene vedrørende Bygningsstyrelsens forkerte faglige evaluering af klagers tilbud udtalte Klagenævnet:

”Klagenævnet kan efter fast retspraksis og klagenævnspraksis alene tilsidesætte det skøn, som den ordregivende myndighed har udøvet ved bedømmelsen af tilbudsgivernes opfyldelse af kvalitative kriterier, hvis ordregiveren åbenbart har overskredet den vide grænse, der gælder for ordregiverens evalueringstekniske skøn eller har handlet usagligt. Klagenævnet erstatter herved ikke ordregiverens skøn med sit eget. Efter indholdet af CG Jensens situationsplan og af de grunde, som Bygningsstyrelsen har anført, finder klagenævnet, at der efter en foreløbig vurdering ikke er grundlag for at tilsidesætte Bygningsstyrelsens skøn ved bedømmelsen af, hvilket antal nye parkeringspladser, der blev tilbudt og vedrørende pladsforholdene til delingsudstyr, DNA-rum og depotrum samt med hensyn til undersøgelsesgaragen.”

Klagen blev ikke tillagt opsættende virkning. Klager trak derefter klagen tilbage.

Klagenævnet for Udbuds delkendelse af 18. juni 2015 (udbudsdirektivet), CG Jensen A/S mod Bygningsstyrelsen, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.