Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i høring

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt et høringsudkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Denne bekendtgørelse samt bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (som udstedes af Fiskeristyrelsen) udgør det juridisk/administrative grundlag for tilskudsordningen til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Tilskudsordningen har til formål at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen er hovedsageligt følgende:

  • 3, som i den gældende bekendtgørelse er § 2, stk. 2, er præciseret, idet bestemmelsen jævnligt har givet anledning til tvivl.
  • EU’s Revisionsret har i forbindelse med revision af et vandløbsrestaureringsprojekt afgjort, at en kommunal egenfinansiering skal medtages i vurderingen af projekternes omkostningseffektivitet. Dette er derfor præciseret i § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, nr. 3 og § 10.
  • Der er tilføjet et nyt kriterium i § 7, stk. 1, nr. 2 om, at projektet skal bidrage tilstrækkeligt til opfyldelse af formålet med vandløbsrestaureringen.
  • Bilaget med vejledende referenceværdier for vurdering af omkostningseffektivitet er ændret.

Høringsfristen er den 18. februar 2019.

Det er ikke i høringsudkastet angivet, hvornår ændringerne i givet fald forventes at træde i kraft.

Miljø- og Fødevareministeriets høringsudkast af 28. januar 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.