Bæredygtige biobrændstoffer

Energistyrelsen har sendt en bekendtgørelsen om håndbogen og biobrændstoffer i høring. Bekendtgørelsen og håndbogen vil implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (ILUC-direktivet). Endvidere er Energistyrelsens håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed blevet opdateret med nye skemaer til indberetning efter metodedirektivet – Rådets direktiv 2015/652 om beregningsmetoder.

ILUC-direktivet indeholder bl.a. regler for olie- og gasselskaberne om, at de skal rapportere om produktionsveje, mængder for biobrændstoffer og vugge til grav-emissioner. Det fremgår af ILUC-direktivet, at medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft senest den 10. september 2017.

Ved implementeringen af metodedirektivet, der blev implementeret ved bekendtgørelse nr. 370 af 18. april 2017, var de skabeloner, der skal anvendes af de af direktivet forpligtede ved indrapportering til de enkelte medlemsstater, endnu ikke udarbejdet af kommissionen. Skabelonerne er nu færdiggjorte og medtaget i Energistyrelsens håndbog som bilag G og H.

Biobrændstofbekendtgørelsen er fra 2009 og er efterfølgende blevet ændret tre gange. For at lette overskueligheden vil nyaffatning af biobrændstofbekendtgørelsen indeholde dels den oprindelige bekendtgørelse fra 2009, dels de efterfølgende ændringer og endeligt vil den også indeholde de ændringer, som ILUC-direktivet medfører.

Den nye biobrændstofbekendtgørelse skal træde i kraft den 10. september 2017.

Høringsfristen udløb den 11. august 2017.

Høringsudkast af 14. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.