Avisartikel om bestikkelse ikke nok til at udelukke selskab

Udelukkelsesgrundende i udbudslovens §§ 135-137 fandt ikke anvendelse, idet der ikke forelå en endelig afgørelse om straf for det omtalte forhold.

Sagen angik Rønne Havn A/S’ udbud af udvidelse af en havn. Udvidelsen var sendt i udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/15. Kriterierne for at blive prækvalificeret var ansøgerens økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen. Ansøgerne skulle til brug for udvælgelsen give oplysninger om omsætning, solvensgrad og egenkapital.

Munck Gruppen A/S bød på opgaven, men blev ikke prækvalificeret. Herefter klagede Munck Gruppen A/S til Klagenævnet for Udbud og gjorde bl.a. gældende, at Rønne Havn A/S havde anvendt udvælgelseskriterierne på en ugennemsigtig og ikke påregnelig måde, idet Rønne Havn A/S ikke havde lagt vægt på alle de kriterier, der var angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge. Klagenævnet fandt, at Rønne Havn A/S udførligt havde redegjort for, hvilke kriterier ansøgeren ville blive vurderet efter, og at kriterierne i øvrigt var objektive og ikke diskriminerende.

Herudover gjorde Munck Gruppen A/S gældende, at Rønne Havn A/S skulle have prækvalificeret Munck Gruppen A/S i stedet for Obrascón. I relation hertil henviste Munck Gruppen A/S til, at Obrascón skulle have været udelukket, idet der ifølge en avisartikel var indledt efterforskning mod Obrascón for bestikkelse. Herudover var Obrascóns økonomiske situation ifølge revisorpåtegningen på Obrascóns seneste regnskab usikkert.

Klagenævnet tog heller ikke denne påstand til følge. Klagenævnet konstaterede dog under henvisning til § 10 i bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2016, at udelukkelsesgrundende i udbudslovens §§ 135-137 også fandt anvendelse under forsyningsvirksomhedsdirektivet. Obrascón opfyldte til gengæld kravene til egnethed og var derfor ikke omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137.

De fremlagte avisartikler kunne ikke føre til et andet resultat, idet der ikke forelå en endelige afgørelse om straf for de omtalte forhold. Den fremlagte revisorpåtegning var ligeledes ikke omfattet af udelukkelsesgrundende i udbudslovens §§ 135-137, og angik i øvrigt ikke oplysninger, som Rønne Havn A/S havde krævet oplyst i udbudsbekendtgørelsen.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juli 2017, Munck Gruppen A/S mod Rønne Havn A/S, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.