Afslag på aktindsigt i dataudtræk fra rottedatabasen ”Rottereden” ugyldigt

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist Danmarks Miljøportals afgørelse af 19. april 2016 om afslag på aktindsigt i dataudtræk fra rottedatabasen ”Rottereden” for perioden 2011 til april 2016. Nævnets afgørelse er truffet efter miljøoplysningslovens § 4 a.

Sagen opstod efter en journalist fik afslag på indsigt i de data, der indeholder oplysninger om, hvor der er observeret forekomst af rotter i perioden 1. januar 2011 til 11. april 2016. Det drejer sig om de data, der er beskrevet på side 11 i vejledningen fra Danmarks Miljøportal ”Vejledning til Rottehullet” fra 2015. Konkret drejede anmodningen sig om oplysningerne: ”kommune, vej, husnr., postnr., dispensation, kloakering, koordinatsystem, koordinater, seneste kampagnedato, seneste rotteforekomst og bemærkning”.

Danmarks Miljøportal begrundede afslaget med, at retten til aktindsigt efter den gældende offentlighedslovs § 10 ikke omfatter databaser, herunder registre eller andre systematiserede fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling, og at reglen om dataudtræk i offentlighedslovens § 11 (retten til sammenstilling af oplysninger i databaser, hvis de kan fremfindes ved at foretage få og enkle kommandoer) ikke finder anvendelse på virksomhed udført af Danmarks Miljøportal, da Danmarks Miljøportal ikke er omfattet af offentlighedslovens § 11.

Danmarks Miljøportal vurderede herefter, at journalisten ikke vil opnå en bedre retsstilling ved anvendelse af miljøoplysningsloven, som ikke indeholder bestemmelser om dataudtræk. Danmarks Miljøportal afviste at meddele meroffentlighed i forhold til de ønskede oplysninger.

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterede, at definitionen på miljøoplysninger er meget bred og således omfatter miljøoplysninger i en hvilken som helst form – også miljøoplysninger, som findes i databaser. Danmarks Miljøportal kunne derfor ikke med rette undtage de ønskede miljøoplysninger med den begrundelse, at der er tale om aktindsigt i en database. Afslaget blev herefter hjemvist til fornyet behandling med en bemærkning om, at da der er tale om miljøoplysninger, skal afgørelsen træffes efter miljøoplysningsloven.

I forhold til spørgsmålet om meroffentlighed fandt nævnet endvidere, at Danmarks Miljøportal ikke havde overvejet, om en hemmeligholdelse af de ønskede oplysninger i det konkrete tilfælde var påkrævet. Dette spørgsmål blev derfor også hjemvist til fornyet behandling. Nævnet angiver i den forbindelse, at hvis Danmarks Miljøportal igen vurderer, at der ikke kan ske udlevering af det ønskede dataudtræk efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14, skal der gives en konkret begrundelse herfor.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af 29. august 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.