Afgørelse om tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af husdyrhold og mælkekøling

Sagen drejede sig generelt betragtet om, hvorvidt en kommune kunne meddele tilladelse til, at en ejendomsejer kunne indvinde grundvand til vanding af husdyrhold og mælkekøling fra en eksisterende boring, som tidligere var benyttet til markvanding.

Sagen blev indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet, der tog stilling hertil den 8. august 2017. I klagen blev det bl.a. anført, at det var afgørende for vandværket i området, at de tilsluttede forbrugere aftog vand herunder i ca. samme mængder som forudsat ved tilslutningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse. Begrundelsen herfor var bl.a., at det i relation til vandforsyningsloven beror på en konkret vurdering, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til opretholdelse eller etablering af nye vandindvindingsanlæg, samt at der ifølge kommunens vandforsyningsplan undtagelsesvist kunne gives tilladelse til supplerende vandforsyning, hvis der til erhvervsmæssige formål var behov for større mængder vand uden drikkevandskvalitet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. august 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.