Afgørelse: Stadfæstelse af projektgodkendelse

Energiklagenævnet har i en ny afgørelse stadfæstet en projektgodkendelse om etablering af et biomasseanlæg og konvertering til fjernvarme.

Sagen drejer sig om et projektforslag til etablering af et biomasseanlæg og konvertering til fjernvarme. Projekforslaget er under sagsforløbet blevet revideret.

De berørte områder blev aktuelt forsynet med individuel naturgas eller olie, samt fjernvarme i dele af områderne. Projektet indebærer, at områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme ændres. Projektet indebærer ikke, at varmeforbrugere forpligtes til at skifte til fjernvarme (tilslutningspligt), ligesom varmeforbrugerne ikke var pålagt forblivelsespligt.

Sønderborg Kommune traf afgørelse om at ændre områdeafgrænsningen og opføre et 10 MW biomasseanlæg første år og et 6 MW biomasseanlæg tredje år i takt med den forudsatte konvertering. Med baggrund i beregningsforudsætningerne fandtes projektet at have en positiv samfundsøkonomi i forhold til referencen på 63,8 mio. kr.

Klager gjorde bl.a. gældende, at projektet baseres på forkerte forudsætninger, således at der vil opstå et samfundsøkonomisk underskud på mellem 36-85 mio. kr.

Energiklagenævnet henviser overordnet til afgørelsen med j.nr. 1021-15-45, hvor det bl.a. fremgår, at projektforslaget samlet set skal godtgøres, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Derudover, at det er sagligt at lægge vægt på den økonomiske levetid af gaskedler og ikke den faktiske.

Energiklagenævnet lægger ved sin vurdering vægt på, at:

  • Kommunen skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet – men kommunen har vide rammer for at udøve et skøn over, hvilke projekter der ønskes gennemført.
  • Ved projektet åbnes op for konkurrerende, parallelle varmeforsyninger i området.
  • Kommunen har oplyst sagen tilstrækkeligt ved at have gennemført flere høringer og inddraget de indkomne bemærkninger.
  • Kommunen har opfyldt de forvaltningsretlige begrundelseskrav, idet der er henvist til de hovedhensyn og retsregler, der ligger til grund for afgørelsen.
  • Klager er fremkommet med en række indsigelser til beregningerne om samfundsøkonomi. Energiklagenævnet finder, at klagers fremkomne oplysninger ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkelig sandsynliggjort, at projektet hviler på urealistiske forudsætninger.
  • Energiklagenævnet finder, at prisen for gadeledninger er urealistisk lav, men at dette ikke er tilstrækkeligt til at medføre, at den samfundsøkonomiske fordel ikke er til stede.
  • Om CO2-prisspændet anfører Energiklagenævnet, at det ikke i projektbekendtgørelsen er et krav, at der er robust samfundsøkonomi.
  • Hverken kommunalbestyrelsen eller myndigheden som sådan er inhabile – særligt henset til, at kommunen ved lovbestemmelse har mulighed for at udarbejde projekter, som kommunen efterfølgende selv godkender.

Der lægges særligt vægt på, at det er afgørende, at klagers oplysninger ikke er af en sådan beskaffenhed, at det er tilstrækkelig sandsynliggjort, at projektforslaget hviler på urealistiske forudsætninger.

Energiklagenævnets afgørelse af 13. april 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.