Ændringer i pristillæg til biomasse- og biogasbaseret strøm

Energistyrelsen har sendt et udkast til ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning i høring. Høringsudkastet angår ændring af reglerne om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse bl.a. med henblik på at gennemføre dele af Energiaftalen af 29. juni 2018 (læs mere om energiaftalen her).

Lovforslaget fastlægger det fremtidige grundlag for pristillæg til elproduktionen produceret ved afbrænding af biomasse fra eksisterende anlæg, når statsstøttegodkendelsen af den nuværende støtteordning udløber den 1. april 2019 (statsstøttesag N359/2008). Herudover indeholder lovforslaget en række mindre ændring af VE-loven og elforsyningsloven, bl.a. en præcisering af sanktionsbestemmelserne, der skal sikre, at bestemmelsernes formål er tydeligt.

Det foreslås med lovforslaget, at der indføres en administrativ procedure, hvorefter de nuværende støttemodtagere, som får pristillæg til elproduktion fra afbrænding af biomasse, skal ansøge om tilsagn om pristillæg til den resterende støtteperiode.

Der foreslås endvidere indført en helt ny støtteordning i lovforslaget, hvorefter de eksisterende anlæg, som ikke kan fortsætte på den nuværende støttesats på ordningen for ikke-afskrevne anlæg, kan ansøge om at modtage et pristillæg svarende til meromkostningen, der er forbundet med at anvende biomasse som brændsel i forhold til en sammenlignelig fossil reference.

De gældende støtteordninger i VE-lovens §§ 45-46 vil herefter blive ophævet.

Herudover indeholder lovforslaget en delvis udmøntning af den del af Energiaftale af 29. juni 2018, som handler om, at der fra 2020 sættes stop for, at nye anlæg kan opnå støtte fra de nuværende støtteordninger til anvendelse af biogas. Der er derfor behov for at sætte en udløbsdato på tilsagn om tilskud til biogas til procesformål i virksomheder, salg af biogas til transport og anvendelse af biogas til varmeformål, som er meddelt efter den 1. januar 2019, idet tilsagn med forslaget skal være udnyttet inden for 2 år, efter tilsagnet er meddelt, ellers bortfalder tilsagnet som tilskud.

Høringsfristen er udløbet.

Høringsudkast af 3. juli 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.