Ændring af lov om miljøbeskyttelse i høring

Miljøstyrelsens har sendt et udkast til lovændring i høring, der dels søger at tilvejebringe hjemmel for regulering af ikke-deponeringsanlæg, der håndterer udvindingsaffald, dels vil skabe hjemmel til indhentelse af bestemte oplysninger hos virksomheder.

Lovforslaget er bl.a. begrundet i en opfølgning på regeringens svar på kommissionens udtalelse vedrørende den danske implementering af direktiv 2006/21/EF.

Det viste sig i forbindelse med udarbejdelse af svaret til kommissionen, at visse anlægstyper ikke er reguleret, da de efter gældende regler ikke opfylder definitionen på deponeringsanlæg, som er en betingelse for godkendelse af udvindingsaffaldsanlæg.

Da det ikke er hensigten, søger man ved udkastet at ophæve bestemmelsen. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at ændringen vil påvirke et fåtal af anlæg, om overhovedet nogen.

Derudover søger man ved udkastet at skabe hjemmel for indhentelse af bestemte oplysninger hos virksomhederne. MCP-direktivet har til formål at sikre fælles minimumskrav til udledninger fra mellemstore fyringsanlæg og kontrol hermed. Direktivet indeholder en bestemmelse om, at bestemte oplysninger om virksomheders udledninger m.v. skal stilles til rådighed for myndigheden, når enkeltpersoner anmoder om adgang til disse oplysninger. Hjemlen til indhentelse af oplysninger på baggrund af enkeltpersoners anmodning er ikke i dag implementeret.

De to ændringer tilsigtes implementeret gennem bemyndigelsesbestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og ændringer i bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald.

Ændringerne forventes at have meget beskedne administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet henset til, at der skønnes at være mellem 20-100 henvendelser fra enkeltpersoner årligt fordelt på 1.700 virksomheder, som forudsætter indhentelse af oplysninger, ligesom der er udsigt til meget få virksomheder, der påvirkes af ændringerne i medfør udvindingsaffaldsdirektivet.

Lovændringerne forventes at træde i kraft den 19. december 2017, idet det følger fristen for implementeringen af MCP-direktivet.

Høringsfristen udløber den 14. juli 2017.

Høringsudkast af 2. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.