Ændring af kontinentalsokkelloven i høring

Energistyrelsen har sendt et lovforslag om ændring af kontinentalsokkelloven i høring.

Lovforslagets formål er ifølge lovbemærkningerne at give en klar hjemmel til, at der kan inddrages udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i indstillingen til, hvorvidt energi-, forsynings- og klimaministeren kan give tilladelse til at nedlægge rørledninger til transport af kulbrinter på dansk søterritorium.

Der er ikke i dag en klar hjemmel i den gældende regulering til at inddrage beskyttelse af udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser på søterritoriet i forbindelse med nedlæggelse af rørledningsanlæg på søterritoriet.

Med forslaget tilsigtes det at udvide kontinentalsokkellovens anvendelsesområde, så loven også fremadrettet omfatter søterritoriet, men kun for så vidt angår nedlæggelse af visse rørledningsanlæg. Søterritoriet skal her forstås i overensstemmelse med de folkeretlige regler som det indre og ydre territorialfarvand. Det indre territorialfarvand udgøres af farvandene på den landvendte side af basislinjen, herunder fjorde, bugter og havne. Det ydre territorialfarvand er det bælte af havet, der strækker sig langs kysten fra basislinjen til en afstand af højst 12 sømil herfra.

Lovændringerne skal gælde for den samme type rørledningsanlæg som på kontinentalsoklen uden for søterritoriet, det vil sige transitrørledninger og rørledninger med udenlandsk producerede kulbrinter, der transporteres til Danmark. Ændringerne vil dog ikke give mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i forhold til rørledningsanlæg på kontinentalsoklen uden for søterritoriet, idet dette ville være i strid med Danmarks forpligtelser efter FN’s Havretskonvention af 1982.

Høringsfristen udløber den 11. august 2017.

Energistyrelsens lovforslag af 23. juni 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.