Ændring af evalueringsmetoden var en ændring af et grundlæggende element

Det var i den forbindelse uden betydning, at evalueringsmodellen konkret var uegnet.

Sagen angik Rejsekort A/S’ (herefter Rejsekort) udbud af et system til brug for trafikkontroløres kontrol af rejsekort. Der var tale om et udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivet 2014/25. Udbuddet indeholdt bl.a. beskrivelser af, hvordan tilbudsvurderingen ville blive foretaget. Det fremgik herunder, at tilbuddene ville blive vurderet i forhold til hinanden efter et kvalitativt underkriterium. Herefter ville der blive givet hhv. 20, 40, 60, 80 og 100 point. De 100 point ville gå til det bedste bud.

Sigmax Law Enforcement B.V (herefter Sigmax) bød herpå og blev – sammen med Thales Communications and Security (herefter Thales) – udvalgt til at deltage i forhandlinger omkring deres tilbud. Efter forhandlingerne afgav Sigmax et nyt tilbud, som Rejsekort herefter foretog en tilbudsvurdering af.

Ved tilbudsvurderingen blev pointdelingen, for så vidt angik underkriterierne til delkriterierne, gennemført ved, at det bedste tilbud fik 100 point og det andet fik 0 point. Rejsekort begrundede fremgangsmåden med, at retningslinjerne for tilbudsvurderingen, som var fastsat i udbudsmaterialet, ikke var egnede, når der kun skulle foretages en vurdering af to tilbud.

På baggrund af tilbudsvurderingen blev kontrakten herefter tildelt Thales. Sigmax klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Sigmax gjorde i den forbindelse gældende, at Rejsekort havde været uberettiget til at tildele point efter en anden metode, end den der fremgik af udbudsmaterialet.

Klagenævnet tog påstanden til følge og udtalte i den forbindelse, at ændring af evalueringsmetoden havde karakter af en ændring af et grundlæggende element, som ikke kunne foretages, uden der blev afholdt nyt udbud. Klagenævnet lagde herunder vægt på, at ændringen af evalueringsmetoden havde været udslagsgivende for den endelige tilbudsvurdering, hvorfor konkurrencen mellem Sigmax og Thales var blevet fordrejet.

Klagenævnet udtalt i øvrigt, at det var uden betydning, at evalueringsmodellen konkret havde vist sig at være uegnet, idet det er ordregiveren, der bærer risikoen for udformningen af udbudsmaterialet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. februar 2018, Sigmax Lav Enforcement B.V mod Rejsekort A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.