11 bekendtgørelser om miljøregulering af mellemstore fyringsanlæg i høring

Miljøstyrelsen har udsendt udkast til 11 bekendtgørelser, der vedrører miljøregulering af mellemstore fyringsanlæg, i høring. Den ene bekendtgørelse er ny, mens de 10 øvrige bekendtgørelser er ændringer af eksisterende bekendtgørelser på området. Høringen omfatter desuden udkast til nyt kapitel 6 i luftvejledningen, ligesom høringen omfatter udkast til miljøvurdering af den nye bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg.

Hensigten med den nye bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg samt de foreslåede ændringer i miljøtilsynsbekendtgørelsen og luftkvalitetsbekendtgørelsen er at implementere direktivet om mellemstore fyringsanlæg (Direktiv 2015/2193/EU af 25. november 2015). Bekendtgørelsen indeholder dog også bestemmelser, som viderefører visse nugældende krav i den danske regulering af mellemstore fyringsanlæg.

Ændringerne i de øvrige bekendtgørelser og luftvejledningen har til hensigt at gennemføre konsekvensrettelser som følge af direktivets implementering. I luftkvalitetsbekendtgørelsen, godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og maskinværkstedsbekendtgørelsen er der dog også medtaget ændringer, som ikke relaterer sig til implementeringen af direktivet om mellemstore fyringsanlæg.

Miljøstyrelsen har redegjort nærmere for indholdet af høringsmaterialet i bilaget til høringsbrevet.

Det er forudsat, at bekendtgørelserne skal træde i kraft senest den 19. december 2017.

Høringsfristen udløber den 25. september 2017 kl. 12:00.

Høringsmaterialet af 22. august 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.