Nyhedsarkiv

Her finder du en oversigt over vores mange artikler. Du kan vælge mellem vores emner, så du kan finde netop det, du søger.

Bestyrelsesseminar 2018

Advokatfirmaet Energi & Miljø tilbyder at afholde et bestyrelsesseminar hos den enkelte forsyning eller andet sted [...]

Nyt Forsyningstilsyn

Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal etablere Forsyningstilsynet. Lovforslaget er et udslag [...]

Ensretning af regnskabsår

I forlængelse af Forslag L 93 af 15. november 2017 til lov om ændring af lov om varmeforsyning har Energitilsynet [...]

Høring: Ny rottebekendtgørelse

Miljøstyrelsen har haft et forslag til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og et udkast til en [...]

Nomineringsregler for elmarkedet

Energinet har sendt to forslag vedrørende nomineringsregler for elmarkedet til godkendelse hos Energitilsynet. [...]

Udmelding af prisloft 2018

Sekretariatet for Energitilsynet har i overensstemmelse med den nye prisloftbekendtgørelse, der trådte i kraft den [...]

Nedklassificering af et vandløb

En kommune havde truffet afgørelse om nedklassificering af en å kaldet Svanemoseåen. Afgørelsen er påklaget på [...]

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Erstatning for strømsvigt

Ankenævnet på energiområdet har givet et elselskab medhold i, at elselskabet ikke skal erstatte forbrugerens [...]

Annullation af udbud ikke sagligt

Klager havde ikke påvist, at annullation skyldes, at kommunens borgmester også var bestyrelsesformand i det [...]

Bæredygtige biobrændstoffer

Energistyrelsen har sendt en bekendtgørelsen om håndbogen og biobrændstoffer i høring. Bekendtgørelsen og håndbogen [...]

Nye frister i VE-loven

Et forslag til ændring af VE-loven er sendt i høring. Formålet med lovforslaget er bl.a. at tydeliggøre, at en [...]

Kloakering af storparcel

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi den seneste måned arbejdet med problemstillinger om kloakering af storparceller.

Ny pesticidstrategi vedtaget

Der blev den 21. april 2017 indgået politisk aftale om en ny pesticidstrategi for 2017-2021 mellem regeringen, [...]

Prisloft for affaldsvarme

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra [...]

Betaling for myndighedsbehandling

Energistyrelsen har sendt et supplerende forslag i høring til det lovforslag, der ændrer en række forsyningslove, [...]

Forbrugervalg i vandselskaber

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 er underlagt vandsektorloven og de i medfør af loven [...]

WACC på varmeområdet

Energitilsynet har taget stilling til, hvilken WACC-model der skal anvendes på varmeforsyningsområdet. [...]

Forrentning af indskudskapital

Energitilsynet har taget stilling til, hvilke kriterier der skal indgå i Energitilsynets skøn over, hvad der er en [...]

Tilbud fundet ukonditionsmæssigt

Risikoen for usikkerheden vedrørende indholdet af et tilbud måtte påhvile tilbudsgiver. KomUdbud v/Vejle Kommune [...]

Regionens skøn ikke overskredet

Klagenævnet for Udbud tilsidesatte derfor ikke regionens skøn i forbindelse med en prækvalifikation. Region [...]

Tilbud overholdt de tekniske krav

Regionens skønsmæssige vurdering ikke tilsidesat. Region Nordjylland udbød som offentlig udbud en rammeaftale med 3 [...]

Høring: Ny NEC-bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, [...]

PSO-aftalen gennemført

Folketinget har ved en ændring af VE-loven gennemført den politiske aftale om finansieringen af PSO-støtteudgifter. [...]

Henlæggelse til skrotning

Energitilsynet har meddelt dispensation fra henlæggelsesreglerne, således at Fjernvarme Fyn Fynsværket kunne [...]

Udkast til ny planlov i høring

Energistyrelsen har udstedt bekendtgørelse om performancebenchmarking. Bekendtgørelsen indeholder de krav til [...]

Ændring af VE-loven i høring

Lovforslaget indeholder forslag til ændring af VE-loven som følge af udbud af havvindmølleparken Kriegers Flak. [...]

Tilbagebetaling af vejbidrag

Forsyningssekretariatet har vejledende udtalt, at det ikke er muligt at få tillæg til de nye indtægtsrammer, [...]