Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter ”E&M”) udfører for klienten, med mindre klienten har indgået anden skriftlig aftale for den pågældende opgave med os.

Opgavevaretagelse

E&M fastlægger opgaven for klienten og omfanget heraf i samarbejde med klienten.

Alle advokater i E&M er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

E&M aftaler på forhånd opgavens omfang og pris med klienten samt klientens og andres eventuelle medvirken og ydelser.

E&M udfører alle opgaver i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

E&M opbevarer alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar m.v.

Honorar til E&M fastsættes ud fra medgået tid, jf. dog pkt. 3.2.

I særlige tilfælde fastsættes honoreret til E&M efter en samlet vurdering af bl.a. følgende parametre:

  • Arten og omfanget af E&Ms arbejde
  • Sagens betydning og værdi for klienten
  • Det med sagen forbundne ansvar
  • Om der tale om særligt speciale
  • Eventuelt haste-arbejde og/eller arbejde uden for normal arbejdstid

Når E&M påbegynder en opgave, vil klienten, i det omfang det er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis opgavens karakter ikke gør det muligt for os at oplyse honorarets størrelse, vil de timepriser, der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold oplyses klienten altid om honorarets størrelse, inden arbejdet påbegyndes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom.

Klienten vil ud over honoraret for den af E&M udførte opgave blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer, transportomkostninger, opholdsomkostninger, forplejning og væsentlige kopieringsomkostninger. E&M kan udlægge beløbet for klienten eller bede om forudbetaling heraf.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner vi renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

E&M forvalter alle kundemidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter på klientkontoen tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Eventuelle klientmidler indsættes og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos vores bankforbindelse.

Fortrolighed, habilitet og hvidvask

E&M behandler alle oplysninger modtaget af eller om vores klienter og disses forhold fortroligt og har særlige sikkerhedsprocedurer for håndtering af fortroligt materiale.

E&M er underlagt de advokatetiske regler, som indebærer, at vi sikre os mod inhabilitet og konflikt mellem vores klienters interesser.

Alle i E&M er omfattet af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). E&M skal derfor bl.a. indhente og opbevare oplysninger til identifikation af klienten og oplysninger om klientens ejer- og kontrolstruktur til identifikation af de reelle ejere, hvis klienten er en juridisk person, når dette er påkrævet i henhold til de til enhver tid gældende regler i hvidvaskloven og eventuelt tilhørende regler udstedt i medfør heraf.

Alle i E&M er omfattet af forbud mod udnyttelse af intern viden om børsnoterede selskaber samt restriktioner for værdipapirhandel.

Ansvar og forsikring

E&M er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Alle advokater hos E&M er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

E&M er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 25 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt 10 mio. kr.

E&M er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af data, avancetab, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

E&M er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af E&M eller med E&Ms bistand.

Klienten kan alene rejse krav mod E&M og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.

Erstatningskrav mod E&M forældes 12 måneder efter, klienten bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og E&M skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Regler for advokathvervet

E&M henviser til Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) vedrørende den lovgivning, der gælder for advokater, og Advokatsamfundets regler i øvrigt.

E&M henviser til Advokatnævnet (www.advokatnaevnet.dk) vedrørende reglerne for klageadgang.

Version

Version 1. maj 2017

Advokatfirmaet Energi & Miljø
Åboulevarden 49, 4. sal
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 27078672

www.energiogmiljo.dk

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.