Forsyningsjurauddannelse 2019: Varme

Dansk Fjernvarme, Kolding den 25.-26. november 2019

På kurset vil du bl.a. lære om:

 • Takster og gebyrer
 • Varmeplanlægning
 • Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
 • Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
 • Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
 • Energibesparelser
 • Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
  • Skat og afgifter

Emner opdateres tættere på kursusafholdelse i forhold til yderligere relevante aktuelle emner.

Uddybelse af emner:

Takster og gebyrer

 • Varmeforsyningsloven som en maksimalprislovning
 • Lovlige indregningsberettigede omkostninger
 • Fordeling af fællesomkostninger på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg
 • Rammer for prisdifferentiering på varmeområdet
 • Rammer for indregning af CO2-kvoter og afgifter i varmeprisen
 • Mulighed for at indregne et overskud i prisen for varme fra vedvarende energianlæg
 • Energitilsynets rimelighedsstandarder for takst- og gebyrfastsættelse samt for tariferingen
 • Krav til anmeldelse af takster, budgetter og priseftervisning

Skat og afgifter

 • Varmeplanlægning
 • Varmeplanlægning i henhold til varmeforsyningsloven og kommunens kompetencer
 • Projektforslag for kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Kommunernes strategiske energiplaner

Varmeaftaler samt samarbejde og fusion mellem værker

 • Varmeaftalers indhold og typeeksempler
 • Organisering af samarbejde mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder
 • Takstreglernes betydning ved samarbejde og fusion
 • Forbrugernes forhold ved samarbejde og fusion
 • Procesplan for gennemførelse af fusion mellem kollektive varmeforsyningsvirksomheder

Aktuelle emner som

 • Ekspropriation til kollektive varmeforsyningsanlæg
 • Ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen og advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.