Forsyningsjurauddannelse 2019: Vand

DANVA, Skanderborg den 17.-18. juni 2019

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som er særligt gældende indenfor forsyningsretningen “Vand”.

På kurset vil du bl.a. lære om:

Vandplaner og indsatsplanlægning

 • Statens vandplaner
 • Kommunens indsatsplan
 • Vandselskabers deltagelse i indsatsplanlægning

 Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO

 • Retlige rammer for vandselskabets deltagelse i skovrejsning
 • Indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler, herunder håndhævelse
 • Påbud om boringsnære beskyttelsesområder
 • Erstatningsfastsættelse

Vandforsyningsplanlægning

 • Vandforsyningslovens bestemmelser om vandplanlægning
 • Vandforsyningslovens regulering af vandselskabers forsyningsret og forsyningspligt
 • Procedure for udformning og ændring af vandplaner
 • Vandplanernes retlige status
 • Sammenhæng mellem vandforsynings planer og forsyningsret og forsyningspligt

Indvindingstilladelser

 • Vandforsyningsloven og anden lovgivning, der har betydning for indvindingstilladelser
 • Hvordan søges der og træffes afgørelser om indvindingstilladelser

Påbud og forbud

 • Forvaltningsprocessuelle regler ved påbud og forbud
 • Gennemgang af retspraksis og praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet

Vandforsyningsregulativ

 • Vandforsyningsregulativets regulering af forbrugernes forhold
 • Leveringsgrænser i henhold til vandforsyningsregulativet
 • Kommunens godkendelse af vandregulativ

Indtægtsrammeregulering

 • Vandselskabernes indtægtsrammer efter vandsektorlovgivningen
 • Vandselskabernes effektiviseringskrav
 • Mulighed for tillæg til vandselskabets indtægtsramme
 • Vandforsyningslovens hvile i sig selv princip

Anlægsbidrag og vandbidrag

 • Vandforsyningslovens rammer for anlægsbidrag og vandbidrag
 • Fastsættelse af anlægsbidrag og anlægsbidragets forfaldstidspunkt
 • Fastsættelse af vandbidrag

Endvidere stiller vi som oftest skarpt på et aktuelt emne. Tidligere har det eksempelvist været:

 • Levering af sekundavand
 • Overtagelse og fusion med private vandværker
 • Grundvandssamarbejde

Målgruppe

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet. Dette modul omhandler kun lovgivning indenfor forsyningsretningen “vand”.

Undervisere

Advokat Pernille Aagaard Truelsen, advokat Peter Nymann og advokat Kasper Martin, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.